Duyuru Tarihi : 16 Şubat 2013 Cumartesi - 08:42

2008-2012 yılları arasında bölgesel kalkınma projelerinin tamamlanması amacıyla GAP Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Valiliklerin doğrudan sorumlu olduğu; sosyal ihtiyaçların projeler yoluyla kısa sürede giderilmesini amaçlayan Sosyal Destek Programı (SODES), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından (Kalkınma Bakanlığı) hayata geçirilmiştir. Program, GAP Eylem Planı kapsamında yer alan Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni doğrultusunda, GAP illerinde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik hazırlanan ve desteklenmesi uygun bulunan projelerin uygulamaya konulmasını amaçlamaktadır. Program 2008 ve 2009 yıllarında GAP illerinde uygulanmış ve 2010 yılında İlimizin de dahil olduğu DAP illerinde de uygulanmaya konulmuştur. 2013 yılında da aynı şekilde program devam edecektir.

Programın Kapsamı

Program, üç farklı bileşeni kapsamaktadır.

İstihdam Bileşeni; istihdam edilebilirliğin artırılması, il ve bölgede ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projeleri içermektedir.

Sosyal İçerme Bileşeni; yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacına yönelik projeleri içermektedir.

Kültür Sanat ve Spor Bileşeni; toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ve özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projeleri içermektedir.

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programının (SODES) GAP ve DAP illerinde 2013 yılı uygulamaları başlamıştır. Bu çerçevede SODES başvuru süreci aşağıdaki gibi olacaktır:

Proje teklifleri kuruluşlarca Kalkınma Bakanlığı'nın internet sitesinden erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 15 Şubat - 15 Mart 2013 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliğimize; 15 Nisan 2013 tarihine kadar ise yapılacak ön değerlendirmelerden sonra Valiliğimiz tarafından Kalkınma Bakanlığa gönderilecektir.

2013 yılında gerçekleştirilecek olan SODES uygulamalarında http://www.sodes.gov.tr adresinde yer alan 2013 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri esas alınacaktır.

Valilik olarak, tarafımıza sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin önceliklerini göz önünde bulundurarak değerlendirip ve uygun görülen proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Kalkınma Bakanlığına göndermek gibi yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

BAŞVURU SAHİPLERİ;

1- Başvuru Formunu SODES-BİS aracılığıyla doldurur, sisteme yükler ve çıktısını alır.

SODES-BİS'ten başvuru formu PDF olarak indirilir ve bilgisayarda kaydedilir.

Başvuru formu tamamlanana kadar indirilen form üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir, bilgisayarınızda kayıtlı olarak tutulabilir, ancak çıktı alınamaz.

Formdaki gerekli tüm alanlar doldurularak başvuru formunun en altında yer alan kontrol et düğmesine tıklanır.

İlgili düğme tıklandığında gerekli tüm alanlar doldurulmuşsa başvuru formunu gönderebilirsiniz ifadesi ortaya çıkar. Gerekli tüm alanlar doldurulmamışsa formun tamamlanmamış olduğuna dair ikaz ortaya çıkar.

Tamamen doldurulmuş başvuru formu kaydedilir ve SODES-BİS'te yer alan Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme yüklenir.

Sisteme yüklenen başvuru formu SODES-BİS'te yer alan Başvurularım ekranından görüntülenebilmektedir. İlgili formun üzerinde sağa tıklanarak form açılır ve çıktısı alınabilir.

2- Çıktısı alınan başvuru formu gerekli imzalar ve belgeler (STK'ların ilde en az bir yıldır faaliyet gösterdiğine ilişkin belge; kamu görevlilerine projeden ödeme yapılması öngörülmesi halinde buna izin veren kanun yönetmelik vs. mevzuat; ilave belgeler) temin edilerek iki nüsha halinde Valiliğimiz Proje Koordinasyon Merkezine iletilir.

3- Böylece başvuru süreci tamamlanmış olur.

4- Çıktısı alınıp gerekli imzalar ve belgelerle Valiliğimiz Proje Koordinasyon Merkezine iletilmeyen herhangi bir başvuru formu resmi hüviyet kazanmamaktadır. Bunlar 15 Mayıs 2013 tarihinden sonra SODES-BİS sisteminden silinecektir.

5- Bir kişi birden fazla başvuru formu hazırlayıp gönderebilir. Başvurularda sisteme giriş yapan kişi değil başvuru formunda imzası olan başvuru sahibi kuruluşun yasal temsilcisi sorumludur.

Kamuoyuna duyurulur. 15.02.2013